افتخارات  مدرسه
هیچ افتخاری برای این مدرسه ثبت نشده است.