نام: هادی
نام خانوادگی: بهنام
سمت: معاون اجرایی
نام: حسین
نام خانوادگی: تشرعی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: رضا
نام خانوادگی: برهانی
سمت: مدیر دوره اول دبیرستان
نام: میثم
نام خانوادگی: محمودی
سمت: معاون آموزشی