پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13 14
شنبه                
07:40 تا 08:25
مطالعات اجتماعی
08:25 تا 09:10
تربیت بدنی
 
09:20 تا 10:50
مطالعات اجتماعی
 
11:00 تا 12:30
فرهنگ و هنر
         
13:00 تا 14:30
ریاضی
         
یکشنبه                
07:40 تا 09:10
عربی
 
09:20 تا 10:50
علوم تجربی
 
11:00 تا 12:30
کار و فناوری
                                                         
دوشنبه                
07:40 تا 09:10
ریاضی
 
09:20 تا 10:50
علوم تجربی
 
11:00 تا 12:30
فارسی
                                                         
سه شنبه                
07:40 تا 09:10
تفکر و سبک زندگی
 
09:20 تا 10:50
تربیت بدنی
 
11:00 تا 12:30