اخبار و رویدادها


برنامه امتحانات نوبت اول
درج شده در تاریخ 1398/10/01 توسط محمودی.

 

باسمه تعالی

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول

 

دبیرستان رفاه دوره اول  -   سال تحصیلی  99-98

 

 

روز و تاریخ

هفتم

هشتم

نهم

شنبه               98/10/7

علوم تجربی

علوم تجربی

علوم تجربی

یکشنبه            98/10/8

قرآن

قرآن

قرآن

دوشنبه            98/10/9

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

سه شنبه       98/10/10

-----

-----

-----

چهارشنبه      98/10/11

عربی

عربی

عربی

شنبه              98/10/14

ریاضی

ریاضی

ریاضی

یکشنبه           98/10/15

-----

-----

-----

دوشنبه           98/10/16

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

سه شنبه         98/10/17

تفکر و سبک زندگی

تفکر و سبک زندگی

آمادگی دفاعی

چهارشنبه        98/10/18

املا و نگارش

املا و نگارش

املا و نگارش

شنبه               98/10/21

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

دوشنبه           98/10/23

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی